Masszázsmedence szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek

 1. Bevezető rendelkezések
 • Jelen Általános Szállítási Feltételek („ÁSZF”) célja, hogy szabályozza SpaTrend Kft. („Eladó”) és a vele szerződést kötők („Vevő”) szerződéses jogviszonyát.
 • A SpaTrend Kft. a Vevők számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a weboldalán (www.hu) lehetővé teszi.
 • A SpaTrend fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a SpaTrend Kft. szintén a www.spatrend.hu weboldalon teszi közzé és így biztosítja megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a közzététel napjától kezdve a Vevőre is alkalmazást nyer.

2. Szállítási feltételek

 • Felek kötelesek a szállítás és a beüzemelés pontos időpontját a szállítást megelőzően írásban
 • Eladó vállalja, hogy a Vevővel előre egyeztetett időpontban és helyre a megrendelt és kifizetett masszázsmedencét leszállítja. A kiszállítás és beüzemelés időpontja a kereskedővel és szervizzel történt egyeztetés után válik véglegessé. A kiszállítás és beüzemelés idejét a közlekedési és időjárási viszonyok befolyásolhatják, ezért csak a munkavégzés napját garantálhatjuk.
 • A kiszállítás és beüzemelés egy időpontban történik. Abban az esetben, ha ez nem megvalósítható, a felmerülő plusz költségek a Vevőt Kivételt képez ez alól, ha a telepítést megelőzően Eladó a tárolási gondok miatt kezdeményezi a szállítást.
 • Felek rögzítik, hogy az árlistában szereplő hidromasszázs medencék ára nem tartalmazza a beüzemeléskor, illetőleg a beüzemelés utáni használathoz szükséges víztisztító vegyszereket és tartozékokat, feltéve, ha ezt a megrendelésben másként nem rögzítették.
 • Az Eladó fenntartja a Termékekre vonatkozó tulajdonjogát mindaddig, amíg a Vevő az érintett Termékek teljes vételárát A Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején az érintett Termékeket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg, kivéve, ha ehhez az Eladó előzetesen kifejezetten hozzájárult. Amennyiben a Vevő elidegeníti, vagy megterheli a Termékeket a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején, a Vevő, az Eladó eltérő rendelkezése hiányában, köteles az Eladónak kötbért fizetni. A kötbér mértéke megegyezik a jelen pont megszegésével értékesített Termékek vételárával. A szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem mentesíti a Vevőt az alól, hogy megfizesse az Eladónak a Termékek eredeti vételárát.
 • Amennyiben az árut megérkezésekor (készleten lévő termék esetén kifizetésekor) Vevő azt nem veszi át, azt az Eladó díjmentesen raktározza maximum 1 hónapig. Ezután napi 2500 Ft díjat számít fel a megrendelőlapon megadott telepítési dátumot követő hónap első napjától.
 • Vevő köteles a megrendelt árut átvenni, valamint az áru ellenértékét a szállítás és a beüzemelés előtt az Eladónak megfizetni.
 • Amennyiben a szállítás módja az általánostól, illetve a szokásos módtól eltér (pl.:daru, KCR, raklap tornyok segítségével történő bemozgatás) az Eladó az eltérő szállítási mód következtében felmerülő plusz költségeket a Vevő felé érvényesítheti.
 • Vevő köteles a telepítési időpont lemondását az időpont előtt legkésőbb 72 órával írásban jelezni a szerviz@spatrend.hu e-mail címre. Ennek elmaradása esetén a felmerülő költségeket a következő alkalommal az Eladó felszámolja.
 • A Vevő által megrendelt masszázsmedence megérkezését követő 30 naptári napon belül a Vevő köteles a fennmaradó díj megfizetésére.

3. Az elektromos és elhelyezési kiépítés feltételei:

 • Az elektromos kiépítésnek és a beüzemelés végleges helyszíni kialakításának legkésőbb a beüzemelést megelőző napon készen kell lennie, ezek hiánya miatt meghiúsuló beüzemelés költségeit (kiszállás és munkaidő) a Vevőnek felszámítjuk.
 • A beüzemeléskor és a további időszakban a hivatalos szerviz szakemberének érkezéséig a medence előlapját lebontani TILOS! Az ilyen irányú beavatkozás a jótállás elvesztésével jár.
 • A kezelési és vegyszerezési oktatás során javasolt útmutatások, valamint a kezelői könyvben leírtak elmulasztásából eredő meghibásodások, nem garanciális hibák, azok elhárításának munkadíja a tulajdonost vagy az üzemeltetőt terhelik, melyek a mindenkori aktuális szerviz árlista alapján kerülnek elszámolásra.
 • Helyigény: Az elhelyezésnél nemcsak a medence fizikai méreteit kell figyelembe venni, hanem a végső helyig történő bemozgatás útvonalát is. A medencék nem szétszerelhetők.

Beltérben: ajtók, nyílászárók méretei, elfordulási lehetőségek, szintkülönbségek stb.

Kültéren: kapuméretek, szintkülönbségek, lépcsők. A medencék oldalukra fordíthatók a szállítás során.

 • Alap: A medencék tökéletesen vízszintes, síkfelületű, vasalt beton alapot igényelnek, amely leburkolt is A medencék teljes felületükön fekszenek fel, nem felfüggesztési pontokon. Az alapot a kiválasztott modell feltöltött tömege szerint kell elkészíteni (ez általában kb. 10-15 cm vastag, vasalt beton). Térkőre történő elhelyezésnél célszerű az alap felületét nagyobbra készíteni, mint amekkora a medence külső mérete. Ez a körbejárhatóság és a későbbi karbantartási munkák miatt praktikus. Az elhelyezés statikai lehetőségét a megrendelő saját költségén köteles szakember által engedélyeztetni.
 • Vízigény: Külső kiállású hideg vizes csapról, tömlőn keresztül történik a feltöltés, tehát fix vízbekötést nem igényelnek. A leeresztés az oldalburkolat alsó részén található kifolyócsonkon keresztül lehetséges, vagy búvárszivattyúval. Célszerű a szennyvízlefolyóba üríteni az elhasznált vizet.
 • Áramigény: Az elektromos kábel hosszának meghatározásához minden esetben kérje szakemberünk segítségét, mert hosszabbításra vagy toldásra nincs lehetőség. Javasoljuk, hogy a behúzott kábel a későbbi problémák elkerülése végett mindig fusson gégecsőben. A kábel hossza legalább 3 m hosszú legyen.

1 fázisú bekötés esetén, modelltől függően 16, 20 vagy 25 A-es kismegszakítóra közvetlenül rácsatlakozva, külön 30 mA érzékenységű érintésvédelmi relén keresztül. A vezetéknek (min. 3 x 2,5 mm2 érvastagság) folyamatosnak kell lennie, sem leágazás, sem toldás nem lehet benne. Ezen az áramkörön csak és kizárólag a masszázsmedence lehet az egyetlen fogyasztó.

3 fázisú bekötés esetén, 3 x 16 A vagy nagyobb kismegszakítóra közvetlenül rácsatlakoztatva, külön 30 mA érzékenységű érintésvédelmi relén keresztül. A vezetéknek (min. 5 x 2,5 mm2 érvastagság) folyamatosnak kell lennie, sem leágazás, sem toldás nem lehet benne. Ezen az áramkörön csak és kizárólag a masszázsmedence lehet az egyetlen fogyasztó.

 • A vezeték szükséges érvastagsága minden esetben függ a kismegszakító és a medence közötti távolságtól. Ennek minősített szakemberrel történő felméretése és elbíráltatása minden esetben kötelező. Ez a megrendelő felelőssége és költsége. A medence elhelyezése (pozícionálása) előzetes felmérés alapján történik, a telepítésnél ez lesz a mértékadó. Ettől a rögzített állapottól bármilyen eltérés, csak előzetes írásos megegyezés alapján lehetséges!
 • A telepítés lemondása legkésőbb 72 órával a megbeszélt időpont előtt lehetséges, kizárólag írásban.

4. Záró rendelkezések

 • Bármely eltérés a jelen ÁSZF-től csak abban az esetben tekinthető a szerződés részének, ha azt Eladó és Vevő írásban elfogadta.
 • Jelen ÁSZF soha semmilyen módon nem jelenti, és nem jelentheti az Eladót vagy harmadik személyt megillető szerzői, szabadalmi vagy a szellemi alkotások joga körébe tartozó jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történő átruházását, a Felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják.

4.3  Az Eladót és a Vevőt, illetve minden alkalmazottjukat, illetve az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titkok vagy az egyéb, tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala az Eladó vagy a Vevő érdekeit sértené.

 • A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Az Eladó és a Vevő között létrejött jogviszonnyal kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó.
 • Az Eladó és a Vevő a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáikat elsődlegesen megkísérlik békés úton
 • Bármilyen jelen ÁSZF-ből felmerülő vita esetén a felek a Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara mellett működő választott bíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá. A választott bíróság saját eljárási szabályzata alapján jár el Budapesten, magyar nyelven. Az eljáró választott bírák száma 3 (három).
 • A Vevő a jelen ÁSZF-ből és egyéb, a felek között létrejött megállapodásokból eredő jogait, és/vagy kötelezettségeit az Eladó előzetes beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.
 • Jelen ÁSZF bármely másolata csak a szállító aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.
 • A Vevő jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri A Vevő jelen ÁSZF aláírásával elismeri különösen, hogy a helyszíni feltételek megteremtése a Vevő feladata, annak minden költsége a Vevőt terheli és bármely feltétel hiányában a telepítés a Vevő hibájából nem történhet meg.

spatrend

THE LIFESTYLE  COMPANY

SpaTrend Kft. 2096 Orom, Kobanya utca 16.

+36 30 936 5885  I www.spatrend.hu  I info@spatrend.hu