Masszázsmedence szállítási feltételek

Általános szerződési, szállítási és beüzemelési feltételek

Érvényes: 2023.06.01-től

1. Bevezető rendelkezések

 • Jelen Általános szerződési, szállítási és beüzemelési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a SpaTrend (a továbbiakban: „Eladó”) és a vele szerződést kötő (a továbbiakban:

„Vevő”; az Eladó és a Vevő a továbbiakban együtt: „Felek”) szerződéses jogviszonyát.

 • A SpaTrend a Vevő számára az ÁSZF tartalmának megismerését a szerződés megkötése előtt a

weboldalán (www.spatrend.hu) is lehetővé teszi.

 • A SpaTrend Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosított szövegét a SpaTrend szintén a www.spatrend.hu weboldalon teszi közzé és így biztosítja a megismerhetőségét. Az ÁSZF módosított szövege a közzététel napjától kezdve a Vevőre is alkalmazást nyer.

2. Szerződési és szállítási feltételek

a) Szerződési feltételek

 • A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles az általa megvásárolt terméket átvenni, valamint a megvásárolt termék vételárát az átvétel – kiszállítás és a beüzemelés előtt – az Eladónak A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy készleten nem lévő termék esetén a megvásárolt termék vételárából még meg nem fizetett összeget a termék gyártótól Eladóhoz történő megérkezését követő 30 naptári napon belül köteles megfizetni.
 • A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó a megvásárolt termék vételárának maradéktalan megfizetéséig tulajdonjogát A Vevő az általa megvásárolt terméket a vételár maradéktalan megfizetéséig nem idegenítheti el és nem terhelheti meg, kivéve, ha ehhez az Eladó előzetesen kifejezetten írásban hozzájárult. Amennyiben a Vevő a megvásárolt terméket a vételár maradéktalan megfizetéséig az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában elidegeníti vagy megterheli, köteles az Eladónak kötbért fizetni. A kötbér mértéke megegyezik a Vevő által megvásárolt termék vételárával. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem mentesíti a Vevőt azon kötelezettsége alól, hogy megfizesse az Eladónak a megvásárolt termék eredeti teljes vételárát.
 • Az Eladó szavatol azért, hogy a Vevő által megvásárolt termék per-, teher- és igénymentes.

b) Szállítási feltételek

 • A Felek együttműködési kötelezettségük alapján tudomásul veszik, hogy a kiszállítás Vevő általi kérése esetén kötelesek a kiszállítás és a beüzemelés pontos időpontját a kiszállítást megelőzően írásban egyeztetni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállítást, illetve a beüzemelést bár nem köteles az Eladó közreműködésével megvalósítani, azonban az esetleges jótállásból, termék-, illetve kellékszavatosságból eredő bármely igény érvényesítésének előfeltétele a szakszerű szállítás és beüzemelés bizonyítása.
 • Az Eladó Vevő általi kérés esetén vállalja, hogy a Vevővel előre egyeztetett időpontban és helyre a megvásárolt és kifizetett terméket kiszállítja. A kiszállítás és beüzemelés idejét a közlekedési és/vagy időjárási viszonyok befolyásolhatják, melyet a Vevő tudomásul vesz. Abban az esetben, ha a kiszállítás és/vagy a beüzemelés a közlekedési és/vagy időjárási ok(ok) miatt a Felek által egyeztetett időpontban nem lehetséges, a Felek újabb kiszállítási és/vagy beüzemelési időpontban állapodnak meg.
 • A kiszállítás és beüzemelés főszabály szerint egy időpontban történik. Abban az esetben, ha ez nem megvalósítható, a felmerülő plusz költségek főszabály szerint a Vevőt terhelik, mely alól kivételt képez, ha

a telepítést megelőzően az Eladó a tárolási gondok miatt kezdeményezi a kiszállítást.

 • A Felek rögzítik, hogy az árlistában szereplő hidromasszázs medencék ára nem tartalmazza a beüzemeléskor, illetőleg a beüzemelés utáni használathoz szükséges víztisztító vegyszereket és tartozékokat, feltéve, ha erről a Felek másként nem rendelkeztek.
 • Amennyiben a megvásárolt masszázsmedencét (kiszállítás kérésének hiányában: készleten nem lévő termék esetén gyártótól történő Eladóhoz történő megérkezéskor, készleten lévő termék esetén a vételár

kifizetésekor; kiszállítás kérése esetén: az egyeztetett szállítási napon) a Vevő nem veszi át, azt az Eladó díjmentesen raktározza maximum 1 hónapig. Ezután napi 3.500 Ft tárolási díjat számít fel a Felek által meghatározott (átvételi, illetve kiszállítási) dátumot követő hónap első napjától.

 • Amennyiben a szállítás módja az általánostól, illetve a szokásos módtól eltér (pl.: daru, KCR, raklap tornyok segítségével történő bemozgatás), az Eladó az eltérő szállítási mód következtében felmerülő plusz költségeket a Vevő felé érvényesítheti.
 • A Vevő köteles a telepítési időpont lemondását az időpont előtt legkésőbb 72 órával írásban jelezni a

szerviz@spatrend.hu e-mail címre.

Ennek elmaradása esetén a felmerülő költségeket a következő alkalommal az Eladó felszámítja.

3. Az elektromos és elhelyezési kiépítés (beüzemelés) feltételei:

 • Az elektromos kiépítésről és a beüzemelés végleges helyszíni kialakításáról Vevő Eladó felé képeket, videókat kell küldjön a sikeres telepítés érdekében. Eladó Vevővel telepítésre/beüzemelésre időpontot csak abban az esetben egyeztet, ha a kapott képek/videók alapján a terepet arra alkalmasnak találja. Amennyiben a telepítés/beüzemelés a kapott képeken/videókon nem látható hiányosságok (ferde, egyenetlen terep, nem megfelelő áramerősség, stb.) miatt meghiúsul, annak költségeit

(kiszállási- és munkadíj) az Eladó a Vevőnek felszámítja.

 • A beüzemelés előtt, illetve a további időszakban a hivatalos szerviz szakemberének érkezéséig a medence előlapját lebontani TILOS! Az ilyen irányú beavatkozás az esetleges jótállás elvesztésével jár. Ez alól                    kivételt         képez,                ha                       Eladó         szerviz             csapata a gyors segítségnyújtás okán erre írásban engedélyt ad.
 • A kezelési és vegyszerezési oktatás során javasolt útmutatások, valamint a Használati Útmutatóban leírtak elmulasztásából eredő meghibásodások nem minősülnek a megvásárolt termék hibáinak (azaz sem jótállás, sem termékszavatosság, sem kellékszavatosság nem vonatkozik rá), azok elhárításának munkadíja a tulajdonost vagy – ha a tulajdonostól eltérő személy – az üzemeltetőt terhelik, mely összegek a mindenkori   aktuális   szerviz   árlista   alapján   kerülnek   felszámításra.
 • Helyigény: Az elhelyezésnél nemcsak a termék (különösen: masszázsmedence) fizikai méreteit kell figyelembe venni, hanem a végső helyig történő bemozgatás útvonalát is. A masszázsmedencék nem szétszerelhetők.

Beltérben figyelembe veendő szempontok különösen: ajtók, nyílászárók méretei, elfordulási lehetőségek, szintkülönbségek.

Kültéren figyelembe veendő szempontok különösen: kapuméretek, szintkülönbségek, lépcsők,

talajviszonyok.

A masszázsmedencék oldalukra fordíthatók a szállítás során.

3.5.  Alap:

A masszázsmedencék tökéletesen vízszintes, síkfelületű, vasalt beton alapot igényelnek, amely leburkolt is lehet. A masszázsmedencék teljes felületükön fekszenek fel, nem felfüggesztési pontokon. Az alapot a kiválasztott modell feltöltött tömege szerint kell elkészíteni (ez általában kb. 10-15 cm vastag, vasalt beton). Térkőre történő elhelyezésnél célszerű az alap felületét nagyobbra készíteni, mint amekkora a medence külső mérete. Ez a körbejárhatóság és a későbbi karbantartási munkák miatt praktikus. Az elhelyezés statikai lehetőségét a Vevő saját költségén köteles szakember által engedélyeztetni. Ezek hiányában az ebből eredeztethető hibákra, deformálódásokra a jótállási, kellék- és termékszavatossági szabályok nem érvényesíthetők. A Softub medencéknél betonalap hiányában a természet okozta károkra (vakond,  gyökér                                                                                          vagy egyéb növény, vízátfolyás, stb.) nem vonatkoznak a jótállási szabályok és a szavatossági szabályok.

 • Vízigény: Külső kiállású hideg vizes csapról, tömlőn keresztül történik a masszázsmedencék feltöltése, tehát fix vízbekötést nem igényelnek. A masszázsmedencék leeresztése az oldalburkolat alsó részén található kifolyócsonkon keresztül lehetséges vagy búvárszivattyúval. Célszerű a szennyvízlefolyóba üríteni az elhasznált vizet. 25 méternél nagyobb távolságra lévő vízvételi, ürítési lehetőség esetén Vevő köteles azt a telepítés/beüzemelés előtt 72 órával jelezni.
 • Masszázsmedence áramigénye: Az elektromos kábel hosszának meghatározásához a Vevő minden esetben kérje az Eladó segítségét, mert hosszabbításra vagy toldásra nincs lehetőség. Az Eladó javasolja, hogy a behúzott kábel a későbbi problémák elkerülése végett mindig fusson gégecsőben. A kábel hossza legalább 3 m hosszú legyen a műszaki rajzon lévő bekötési ponttól számítva.

1 fázisú bekötés: modelltől függően 16, 20 vagy 25A-es kismegszakítóra kell csatlakoztatni külön 30mA érzékenységű érintésvédelmi relén keresztül. A vezetéknek (min. 3×2,5mm2, max. 3x4mm2 érvastagság) folyamatosnak kell lennie, sem leágazás, sem toldás nem lehet benne. Ezen az áramkörön csak és kizárólag a masszázsmedence lehet az egyetlen fogyasztó.

3 fázisú bekötés: 3 x 16 A vagy nagyobb kismegszakítóra kell csatlakoztatni külön 30mA érzékenységű érintésvédelmi relén keresztül. A vezetéknek (min. 5×2,5 mm2, max. 5x4mm2 érvastagság) folyamatosnak kell lennie, sem leágazás, sem toldás nem lehet benne. Ezen az áramkörön csak és kizárólag a masszázsmedence lehet az egyetlen fogyasztó.

A vezeték szükséges érvastagsága minden esetben függ a kismegszakító és a masszázsmedence közötti távolságtól. Ennek minősített szakemberrel történő felméretése és elbíráltatása minden esetben kötelező. Ez a Vevő felelőssége és költsége. A kapott videókon, fotókon látható rögzített állapottól bármilyen eltérés, csak előzetes írásos megegyezés alapján lehetséges!

 1. Záró rendelkezések
 • Bármely eltérés a jelen ÁSZF-től csak abban az esetben tekinthető a szerződés részének, ha azt a Felek írásban elfogadták.
 • ÁSZF soha, semmilyen módon nem jelenti és nem jelentheti az Eladót vagy harmadik személyt megillető szerzői, szabadalmi vagy a szellemi alkotások joga körébe tartozó jogosultságok bármilyen módon vagy mértékig történő átruházását, a Felek ezt a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és határozottan kizárják.

4.3              Az Eladót és a Vevőt, illetve minden alkalmazottjukat, illetve az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind az üzleti titkok vagy az egyéb, tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala az Eladó vagy a Vevő érdekeit sértené.

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Az Eladó és a Vevő között létrejött jogviszonnyal kapcsolatos bármilyen kérdés, igény, vita vagy per esetén a magyar jog az irányadó.
 • Az Eladó és a Vevő a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáikat elsődlegesen megkísérlik békés úton
 • A Vevő a jelen ÁSZF-ből és egyéb, a Felek között létrejött megállapodásokból eredő jogait és/vagy kötelezettségeit az Eladó előzetes beleegyezése hiányában nem ruházhatja át, az ilyen átruházást a Felek érvénytelennek tekintik.
 • Jelen ÁSZF bármely másolata csak a Vevő aláírásával és dátummal érvényes. Aláírás nélkül közzétett másolatok csak tájékoztató jellegűek.
 • A Vevő jelen ÁSZF aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri A Vevő jelen ÁSZF aláírásával elismeri különösen, hogy a helyszíni feltételek megteremtése a Vevő feladata, annak minden költsége a Vevőt terheli és bármely feltétel hiányában a telepítés a Vevő hibájából nem történhet meg.